วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

wat-suan-dok1

วัดสวนดอก หรือ วัดบุพผาราม ตั้งอยู่ถนนสุเทพ อำเภอเมือง วัดนี้พระเจ้ากือนาทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1914 (ศักราชนี้ถือตาม หนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ ของพระรัตนปัญญาเกตุ) เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระมหาเถระสุมน ผู้ประดิษฐาน พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ในแผ่นดินลานนาไทย วัดนี้แต่เดิมเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ลานนาไทย สมัยแรกเริ่ม มีสถาปัตยกรรมสำคัญ คือ เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลม กู่บรรจุอัฐิเจ้าตระกูล ณ เชียงใหม่และวิหารโถง นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าเก้าตื้อ ซึ่งพญาเมืองแก้วโปรดให้หล่อขึ้นเป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ ศิลปะล้านนาผสมกับศิลปะสุโขทัย

วัดสวนดอกได้พัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน รัฐบาลได้เห็นความสำคัญจึงส่งเสริม สนับ สนุน และยกย่องชมเชย พร้อมกับยกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อ พ.ศ. 2509 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2533วัดสวนดอกได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

พระบรมธาตุเจดีย์ อยู่ติดกับพระวิหารหลวงเลยครับ วัดสวนดอกมีพื้นที่กว้างเลยนะครับ ลักษณะเปิดโล่ง มีพื้นที่เป็นลานสนามหญ้าบริเวณด้านหน้าดูร่มรื่น

อนุสาวรีย์ (กู่) ที่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ตั้งแต่ปฐมกษัตริย์จนถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายและพระประยูรญาติในตระกูล ณ เชียงใหม่ สร้างประมาณ พ.ศ.2452 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478
พระพุทธประธาน เป็นพระพุทธรูปปั้นแบบปางมารวิชัย พระพุทธประธานนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เมื่อประมาณปี พ.ศ.1917-1920 ประดิษฐานในพระวิหารหลวงของวัดสวนดอก
พระพุทธรูปองค์ยืน กล่าวกันว่าสร้างขึ้นในสมัยครูบาศรีวิชัย ยอดนักบุญแห่งล้านนา โดยครูบาศรีวิชัยได้สร้างขึ้นเมื่อครั้งท่านได้บูรณะพระวิหารวัดสวนดอกเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปปางเพ่งอนิมิสเจดีย์ พระพุทธรูปองค์ยืนนี้ได้ตั้งอยู่ด้านหลังขององค์พระประธาน

ขอขอบคุณ http://realitythailand.com/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .