ระเบียบของวัดสำหรับผู้มาเข้าปฏิบัติธรรม–วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

exwhite5

•ผู้ปฏิบัติที่มากับหลักสูตรปฏิบัติของวัด จะสามารถเข้าพักที่วัดได้ตามกำหนดการของหลักสูตร
•ผู้ปฎิบัติธรรมและเหล่าอาสาสมัครที่ขอเข้าพักที่วัดเอง สามารถอยู่ในวัดได้ไม่เกิน 7 วัน
•ในกรณีพิเศษมีความประสงค์ที่จะอยู่ต่อ ต้องได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ และอยู่ได้ไม่เกิน 15 วันต่อเดือน
•ผู้ปฎิบัติธรรมหากมิได้รับการมอบหมายงาน ไม่อนุญาตให้ออกนอกวัดระหว่างการปฏิบัติธรรม และควรร่วมกิจกรรมตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
•ผู้ที่มาเข้าร่วมในหลักสูตร ต้องมาถึงวัดก่อนเวลา 14.00 น. เพื่อลงทะเบียนและจัดห้องพัก
•ผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมหลักสูตร กรุณามาถึงวัดก่อนเวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาทำการของเจ้าหน้าที่วัด
•แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ทั้ง ผู้ชาย/ผู้หญิง สามารถใส่เสื้อขาว กางเกงสีดำ หรือสีขาว
กฏระเบียบของวัด ดำริขึ้นเพื่อความสัปปายะ ความมีระเบียบของสถานที่ และเพื่อความเกื้อกูลต่อผู้ปฏิบัติธรรม
จึงขอความเมตตาจากทุกท่าน งดเว้นการขยายความใดๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานที่และผู้ปฏิบัติภาวนา

ขอขอบคุณ http://www.phasornkaew.org

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .