วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวรารามตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แต่เดิมพระราชทานนามว่า “ วัดมหาสุทธาวาส ” วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระโตหรือพระใหญ่ที่อัญเชิญมาจากวัดในจังหวัดสุโขทัยซึ่งในปัจจุบัน
พระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารของวัด

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างพระอุโบสถและหล่อพระประธานใน
พระอุโบสถขึ้นใหม่ สร้างสาลา การเปรียญ พระระเบียงกุฏิเสนาสนะ สัตตมหาสถาน และพระราชทานนาม
วัดใหม่ว่า “ วัดสุทัศนเทพวราราม ” ภายในบริเวณวัดมีสิ่งสำคัญและสวยงามหลายอย่างด้วยกัน เรามาเดินชมไปพร้อม ๆ กันเลยดีกว่า

สิ่งสำคัญอย่างแรกของวัดสุทัศน์ ฯ ก็คือ พระวิหาร ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย คือ พระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปองค์นี้หล่อ
ด้วยโลหะบริเวณฐานชุกชีของพระพุทธรูปเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ผนังด้านในของพระวิหารเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องในไตรภูมิกถา ทิศตะวันออกของพระวิหารเป็นที่ตั้งของ สัตตมหาสถาน ซึ่งหมายถึงสถานที่สำคัญ ๗ แห่งที่พระพุทธเจ้าประทับหลังคาจากตรัสรู้แล้ว ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ ใช้บริเวณสัตตมหาสถานนี้เป็นที่เวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
แต่ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไปจัดงานบริเวณรอบพระวิหารแทนเนื่องจากตรงบริเวณเดิมสถานที่คับแคบเกินไป


พระอุโบสถหรือโบสถ์ พระอุโบสถของวัดสุทัศน์ จัดว่าเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
พระประธานภายในพระอุโบสถ คือ พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทั้งพระอุโบสถ
และพระประธานนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ผนังด้านในของพระอุโบสถมีภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือชั่ง
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มยอด มีลัดษณะแปลกและงดงามมาก รอบ ๆ พระอุโบสถ
มีซุ้มเสมา ๘ ซุ้ม ตั้งอยู่บนกำแพงแก้ว เป็นใบเสมาคู่ซึ่งทำจากหินอ่อนสีเทา สลักเป็นภาพช้าง ๓ เศียร
งวงชูดอกบัวตูมเศียรละ ๑ ดอก เบื้องบนมีดอกบัวบาน ๓ ดอก บนกำแพงแก้วด้านทิศเหนือและทิศใต้
มีเกยอยู่ด้านละ ๔ เกย ซึ่งใช้เป็นที่สำหรับประทับโปรยทานแก่ประชาชนในงานพระราชพิธี
เรียกว่า “ เกยโปรยทาน ”
ทั้งพระวิหารและอุโบสถที่เราได้เข้าชมความสวยงามไปนั้นตั้งอยู่ในบริเวณเขตพุทธาวาสของวัด
ส่วนในเขตสังฆวาสมีสถานที่ทีสำคัญคือ ศาลาการเปรียญ สร้างในสมัยราชกาลที่ ๓ เป็นอาคารทรงไทย
ที่สวยงามมาก ภายในเป็นที่ประดิษฐาน “ พระพุทธเสรฏฐมุนี ” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดให้หล่อด้วยทองเหลืองของกลักฝิ่นที่จับรวบรวมมาได้เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๒
นอกจากนี้ ภายในบริเวณหน้าพระวิหารของวัดสุทัศน์ฯยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และในวันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปีจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ถ้าใครมีโอกาสไปแถวเสาชิงช้า ก็ควรเข้าไปกราบพระศรีศากยมุนี
พระพุทธตรีโลกเชษฐ์และพระพุทธเสรฎฐมุนี ในวัดสุทัศนเทพวรารามเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และเดินชม
สิ่งที่สวยงามบริเวณวัดกันบ้าง
ขอขอบคุณ http://utcc2.utcc.ac.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .