ความสำคัญของแหล่งศิลปกรรม : วัดป่าเกด

วัดป่าเกด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ บ้านป่าเกด หมูที่ ๓ ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือยาว ๑๑๕ เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกยาว ๑๕๐ เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชน ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๖ แปลง เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๙๙ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๒๕ , ๑๓๑ , ๗๙๗ , ๘๐๓ , ๕๑๕๕ , ๕๕๘๖
พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มมีซอยเข้าวัดแยกมาจากถนนสายพระประแดง – บางกอบัว ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ อุโบสถกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ สร้างขึ้นแทนหลังเก่า สำหรับอุโบสถหลังเก่าใช้เป็นวิหารทรงโบราณ หน้าบันเป็นนารายณ์ทรงครุฑ มีภาพจิตรกรรมเรื่อง มารผจญ พระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์และทศชาติ กุฎีสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารเรือนไม้สักทรงโบราณ หอสวดมนต์ทรงโบราณมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศาลาการเปรียญสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๕ ศาลาทีพัก ๓ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๒ หลัง ฌาปนสถาน หอไตร สุสาน สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถองค์ใหญ่สวยงาม หน้าตักกว้าง ๑.๕๐ เมตร ปางมารวิชัย สร้างด้วยปูนและพระอัครสาวก เจดีย์ ๒ องค์อยู่ที่ด้านตะวันออกของวัด
วัดป่าเกด เดิมชื่อ ” วัดถนนเกด ” ตาเกดเป็นคนขุดถนนเข้าวัดเป็นคนแรก และบริเวณวัดมีต้นเกดขึ้นมากมาย ต่อมาจึงเรียกว่า ” วัดป่าเกด ” สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อคราวฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๐ ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) เป็นประธานร่วมกันกับกรมหมื่นเจษดาบดินทร์ วังหน้าในรัชกาลที่ ๒ ได้มาสร้างอุโบสถวัดป่าเกด หน้าบันเป็นรูปครุฑลวดลายวิจิตรตระการตา สันนิษฐานว่าหลังจากได้สร้างพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำแล้วจึงได้มาสร้างอุโบสถนี้ขึ้น สำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้นเป็นฝีมือช่างหลวงเรียกว่า ” ช่างสิบหมู่ ” ขณะนี้ทรุดโทรม วัดป่าเกดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ในด้านการศึกษา ทางวัดสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเปิดสอนพระปริยัติธรรมอย่างกว้างขวางตลอดมา ขณะนี้มีนักธรรมที่เป็นพระภิกษุ ๑๐ รูป สามเณร ๓ รูป นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษาและสถานีอนามัยขึ้นในที่วัดอีกด้วย
เจ้าอาวาส จำนวน ๘ รูป คือ รูปที่ ๑ เจ้าคุณในสระ (นามสมัญญา) รูปที่ ๒ หลวงปู่พรม รูปที่ ๓ หลวงปู่รอด รูปที่ ๔ หลวงปู่อ่ำ รูปที่ ๕ หลวงปู่ดิษฐ์ เกิดแก้วงาม รูปที่ ๖ อาจารย์หิรัญ เกิดแก้วงาม รูปที่ ๗ พระอธิการมงคล เขมาสโย รูปที่ ๘ พระอธิการเสมอ วุฑฺฒิธมฺโม อายุ ๕๗ ปี พรรษา ๑๖ ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ มาจนถึงปัจจุบัน
ขณะนี้วัดป่าเกด มีพระภิกษุจำพรรษา ๑๗ รูป สามเณร ๓ รูป ชี ๒ คน ศิษย์วัด ๒ คน

ขอขอบคุณ http://www.onep.go.th/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .