ประวัติวัดป่าเกด

วัดป่าเกด ตั้งอยู่เลขที่ 24 บ้านป่าเกด ถนนเพชรหึงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินของนางสวน ชื่อสำราญ
ทิศตะวันออก จดที่ดินของนายพะยอม ชื่นสำราญ
วัดป่าเกด ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2360 เดิมมีชื่อว่า “วัดถนนเกด” เพราะมีประวัติว่า ตาเกด เป็นคนขุดถนนเข้าวัดเป็นคนแรก และบริเวณวัดมีต้นเกดขึ้นอยู่มากมาย ต่อมาจึงเรียกว่า “วัดป่าเกด” วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ครั้นถึงรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) เป็นประธานร่วมกับกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ วังหน้าในรัชกาลที่ 2 ได้สร้างอุโบสถวัดป่าเกด หน้าบันเป็นรูปครุฑ
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2509 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

ขอขอบคุณ http://spk.onab.go.th/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .