ความสำคัญของแหล่งศิลปกรรม-วัดมงคลโคธาวาส

วัดมงคลโคธาวาส ตั้งอยู่ที่บ้านคลองด่าน หมูที่ ๑๑ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔๕ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับ เขตชลประทาน ทิศใต้ติดต่อกับเขตเจริญวราราม ทิศตะวันออกติดต่อกับลำรางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับ คลองด่าน ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลงเนื้อที่ ๗๔ ไร่ ๑ งาน ๕๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๐๐๘ ,๓๐๑
พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมคลองด่านหรือคลองบางเหี้ยเดิม ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ อุโบสกว้าง ๘.๗๕ เมตร ยาว ๒๗.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ กุฎีสงฆ์ จำนวน ๑๙ หลัง เป็นอาคารไม้แบบทรงไทย หอสวดมนต์ สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๙ ศาลาการเปรียญจัตุรมุข เริ่มสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ วิหารและมณฑปพระพุทธบาท สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๙๗ นิ้ว หลวงพ่อโตในวิหาร รอยพระพุทธบาทจำลอง นอกจากนี้มีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หลายองค์อยู่ที่อุโบสถ
วัดมงคลโคธาวาส ได้สร้างเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๓๐๐ ไม่ทราบนามผู้สร้างเดิมมีนามว่า ” วัดบางเหี้ยนอก ” หรือที่ประชาชนเรียกว่า ” วัดหลวงพ่อปาน ” ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนนามตำบลบางเหี้ยเป็นตำบลคลองด่าน นามวัดจึงต้องเปลี่ยนให้มีความไพเราะและเหมาะสมขึ้นเป็น ” วัดมงคลโคธาวาส ” มาจนเท่าทุกวันนี้วัดมงคลโคธาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ จนถึงขณะนี้มีนักธรรมที่เป็นพระภิกษุ ๒,๕๓๐ รูป สามเณร ๓๔๑ รูป นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษาขึ้นในที่วัดด้วย
เจ้าอาวาส จำนวน ๗ รูป คือ รูปที่ ๑ หลวงพ่อกัน รูปที่ ๒ พระครูพิพัฒนิโรธกิจ (หลวงพ่อปาน) รูปที่ ๓ หลวงพ่อเรือน รูปที่ ๔ พระครูสุทธิรัตน์ (หลวงพ่อทอง) พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๗๒ รูปที่ ๕ พระปลัดแวว พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๗๗ รูปที่ ๖ พระครูมงคลสาธุวัฒน์ (ชื่นธมฺมโชติ) พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๕๒๐ รูปที่ ๗ พระอธิการบรรจง เสตวณโณ อายุ ๔๖ ปี พรรษา ๒๖ ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ จนถึงปัจจุบัน
ขณะนี้วัดมงคลโคธาวาส มีพระภิกษุจำพรรษา ๗๖ รูป สามเณร ๘ รูป ชี ๕ คน ศิษย์วัด ๔๕ คน

ขอขอบคุณ http://www.onep.go.th/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .