วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วัดป่าสาลวัน ตั้งอยู่ในใจกลางตัวเมืองหลังสถานีรถไฟนครราชสีมา ภายในวัดมี บูรพาจารย์เจดีย์ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระป่ากรรมฐาน คือ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวันที่ได้บุกเบิกสร้างวัดแห่งนี้ รวมทั้ง อัฐิธาตุของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ธรรมจักร ข้อวัตรปฏิบัติ

วัดป่าสาลวันมีข้อวัตรปฏิบัติอันถือเป็นส่วนหนึ่งของกติกาสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

ภาคเช้าก่อนรุ่งอรุณ
๐๓.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรตื่นขึ้นทำกิจของตน นุ่งห่มให้เรียบร้อยและเริ่มปฏิบัติทำความเพียรภาวนา คือเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิ
๐๓.๔๕ น. ระฆังสัญญาณ พระภิกษุ สามเณรและผู้ถือศีลภาวนาทั้งหมด พร้อมกันที่ศาลาเพื่อรอทำวัตรเช้า
๐๔.๐๐ น. พระเถระเป็นผู้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยแล้วเริ่มสวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๔.๓๐ น. นั่งสมาธิ
๐๕.๐๐ น. ช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูศาลา จัดอาสนะฉัน เตรียมบาตร ผ้าปู ขาบาตร ช้อน กระติกน้ำดื่ม ขึ้นมาบนศาลาก่อน ๖ โมง

ภาคเช้าหลังรุ่งอรุณ
๐๖.๐๐ น. ระฆังสัญญาณ (เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล) พระภิกษุ สามเณรทุกรูป พร้อมกันที่ศาลาเพื่อกราบพระประธาน แล้วแยกออกบิณฑบาตตามสายที่กำหนด (หน้าวัดและหลังวัดเป็นหลัก) เมื่อกลับจากบิณฑบาต ให้แต่ละสายกราบพระประธานอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงช่วยกันจัดอาหาร โดยแบ่งข้าว ไว้พอฉันอิ่ม จัดอาหารที่บิณฑบาตใส่ภาชนะให้เรียบร้อย

๐๗.๐๐ น. อุบาสก อุบาสิกาและญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดเริ่มประเคนอาหารแบ่งลงใส่บาตรให้ทั่วถึงกันแล้ว พระภิกษุผู้เป็นประธานจะอนุโมทนาก่อนฉันภัตตาหาร หลังจากนั้นไวยาวัจกรดูแลเลี้ยงอาหารผู้มาทำบุญ บางโอกาสจะมีพระธรรมเทศนา

อนึ่ง พระภิกษุวัดป่าสาลวันถือธุดงควัตร ในวันหนึ่งๆ ฉันเฉพาะหนเดียว และฉันในบาตรและเมื่อพระภิกษุทุกรูปฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วกราบพระประธานพร้อมกัน แล้วจึงนำบาตร แก้วน้ำ กระโถน ไปล้างเอง ณ ที่จัดไว้ให้ ช่วยกันทำความสะอาดศาลาให้เรียบร้อยแล้วจึงกลับกุฏิ

๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติทำความเพียรภาวนา ศึกษาตำราตามหลักสูตรพระวินัย หรือท่องสวดมนต์ พระปาฏิโมกข์เป็นต้น

ภาคบ่าย
๑๓.๔๕ น. ระฆังสัญญาณพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ชี พร้อมกันที่วิหารเพื่อนั่งสมาธิ
๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น. ปัดกวาดทำความสะอาดกุฏิ รอบบริเวณกุฏิที่อาศัย บริเวณวัด ห้องน้ำ ห้องส้วมส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันให้สะอาด สามเณร-ตาปะขาวรดน้ำต้นไม้บริเวณวัด เวลาที่เหลือสรงน้ำเตรียมตัวทำวัตรเย็น

ภาคค่ำ
๑๗.๔๕ น. ระฆังสัญญาณพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ชี พร้อมกันที่ศาลา เมื่อผู้เป็นประธานจุดธูปเทียนแล้ว เริ่มสวดมนต์ทำวัตรเย็น
๑๘.๓๐ น. นั่งสมาธิภาวนา พระเถระเทศน์อบรมให้การปฏิบัติธรรมจนถึงเวลาอันสมควร
๒๒.๐๐ น. จำวัด

หมายเหตุ :
ก) วันพระ ในวันขึ้นและวันแรม ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ มีอุบาสก อุบาสิกา มาถือศีลภาวนาและค้างคืนอยู่ที่วัด การทำวัตรเช้าเย็นจึงต้องเปลี่ยนแปลงเวลา ดังนี้
๐๘.๔๕ น. ระฆังสัญญาณทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐ น. พร้อมกันที่วิหาร ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิภาวนาพระเถระเทศน์อบรมธรรมจนถึงเวลาอันสมควร
๑๓.๔๕ น. ระฆังสัญญาณพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ชี พร้อมกันที่วิหาร นั่งสมาธิภาวนา
๑๙.๐๐ น. พร้อมกันที่วิหาร ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนา พระเถระเทศน์อบรมธรรมจนถึงเวลาอันสมควร

ข) วันพระ ในวันขึ้นและวันแรม ๑๕ ค่ำ (กึ่งเดือน) สำหรับวันนี้มีพุทธบัญญัติให้พระภิกษุต้องเข้าฟังปาฏิโมกข์ หากพระภิกษุรูปใดละเลยไม่ปฏิบัติตามสิกขา ให้ปรับอาบัติทุกกฏ เสร็จแล้วประธานสงฆ์อบรม

ธรรมจักร ลำดับเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน

(๑) พระญาณวิศิษฏ์สมิทธิวีราจารย์ (หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม)
(๒) หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
(๓) พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่แดง ธมฺมรกฺขิโต)
(๔) พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
(๕) พระมงคลวัฒนคุณ (หลวงพ่อเพิ่ม กิตฺติวฒฺโน)
(๖) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

หมายเหตุ : พระมงคลวัฒนคุณ (หลวงพ่อเพิ่ม กิตฺติวฒฺโน) เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา และรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ) ได้มรณภาพอย่างสงบแล้ว ด้วยโรคประจำตัว เมื่อวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา สิริรวมอายุได้ ๗๘ ปี พรรษา ๕๗

ขอขอบคุณ http://www.dhammajak.net/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .