วัดผาท่า จ.ลำปาง

266381

วัดท่าผา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๑ บ้านท่าผา หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา น.ส.๓ ก. เลขที่ ๔๓๒๑ อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ ๘๓ เมตร จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ ประมาณ ๖๐ เมตร จดลำเหมืองสบปุง-สุสาน ทิศตะวันออก ประมาณ ๙๐ เมตร จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตก ประมาณ ๑๐๐ เมตร จดลำเหมืองสบปุง ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา น.ส.๓ ก. เลขที่ ๔๓๒๐,๔๓๔๙ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิและวิหาร ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยเชียงแสน เจดีย์รูปทรงส่วนบนเป็นแปดเหลี่ยมคล้ายดอกจำปา พระพุทธรูปสำริดศิลปะล้านนาสุโขทัย (สุโขทัยตะกวน) พระพุทธรูปสิงห์สามและธรรมาสน์ศิลปะลานนา

วัดท่าผา สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๕๐๐ เป็นวัดอยู่ริมท่าน้ำและในบริเวณวัดขุดลงไปไม่ถึงเมตรจะพบศิลาซับซ้อนเป็นชั้น ๆ พื้นบ้านเรียกว่า ผา จึงขนามนามว่า วัดท่าผา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.๒๔๐๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๔.๓๐ เมตร ยาว ๑๔.๓๐ เมตรการบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส จำนวน ๗ รูป คือ ครูบามหาป่าเทวะ ครูบามหาป่าธรรมปาละ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๘ –๒๔๘๐ ครูปาปินตา ปินโท พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๙๓ เจ้าอธิการอภิวงศ์ อภิวํโส พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๕ พระอินถา อานนฺโท พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๖ พระอธิการดี ญาณลงกาโร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ พระครูปัญญาศีลวิมล เป็นเจ้าอาวาส การศึกษามีโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. ๒๔๗๖

ขอขอบคุณ http://www.m-culture.in.th/

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .