นมัสการพระบรมธาตุคู่เมืองกำแพงเพชร ที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์ นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร

พระบรมธาตุนครชุมมหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่ สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและสีทองอร่ามทั้งองค์ เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์

nakonchom (4)(1)

วัดพระบรมธาตุเจดีย์ นครชุม สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองนครชุมเป็นวัดประจำเมือง เดิมมีพระบรมธาตุเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์สามองค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน สันนิษฐานว่าสร้างโดยสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหง และสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยองค์ และยังเคยเป็นเส้นทางเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวงอีกด้วย ปัจจุบันพระบรมธาตุเจดีย์เป็นทรงไทยประยุกต์ผสมมอญ เนื่องจากผู้ที่บูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นคหบดีพ่อค้าไม้ชาวกะเหรี่ยงได้สร้างองค์เจดีย์ทรงมอญครอบไว้บนฐานเดิม พระเจดีย์จึงมีรูปร่างอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 พระองค์ ซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองกำแพงเพชรอีกแห่งหนึ่ง

เมื่อได้เข้าไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ที่อยู่คู่เมืองกำแพงเพชรมาตั้งแต่สมัยเป็นเมืองนครชุมกินเวลายาวนานมากกว่า 600 ปี และยังคงยั่งยืนสืบต่อกันมาเป็นองค์มหาเจดีย์แห่งศรัทธา จวบจนปัจจุบัน วัดพระบรมธาตุนครชุมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่เมืองกำแพงเพชรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภายในมีศาสนสถานที่สำคัญหลายอย่าง เช่น พระบรมธาตุเจดีย์ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุ 9 องค์, พระอุโบสถหลังเก่า, พระวิหาร, วิหารพระนอน, ศาลาเรือนไทย นอกจากนี้ยังมีศาลาการเปรียญที่ใช้เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้แก่ชุมชน อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญภายในวัดยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเชื่อกันว่าพระยาลิไทยทรงปลูกเมื่อ พ.ศ. 1900 เป็นต้นโพธิ์ขนาดใหญ่

ขอขอบคุณ http://www.dooasia.com/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .