วัดพระบรมธาตุ/ Wat Phra Borommathat Chediyaram

วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร) วัดพระบรมธาตุ เป็นวัดอยู่ริมแม่น้ำปิง ฝั่งตะวันตกกลางเมืองนครชุมมีเจดีย์แบบพม่าอยู่ 1 องค์ ด้านใต้มีพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย และอยุธยาอยู่หลายองค์ วัดนี้สันนิษฐานว่า เดิมคงเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์อย่างศิลปสุโขทัย แต่ปัจจุบันเป็นเจดีย์แบบพม่า เนื่องจากเศรษฐีพม่าผู้หนึ่งได้มาบูรณะไว้เมื่อประมาณ 100 ปี มาแล้ว
วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรเป็นพระอารามหลวง

ปีที่สำคัญ

พ.ศ. 1762 สร้างวัดพระบรมธาตุ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี พญาลิไทสร้างเมืองนครชุม ปัจจุบันคือเมืองกำแพงเพชร
เดิมเป็นพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน
พ.ศ. 2329 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ได้พบว่า วัดพระบรมธาตุมีพระบรมธาตุบรรจุอยู่ในพระเจดีย์ 3 องค์
พ.ศ. 2414 พระยาตะก่า ชาวกะเหรี่ยงมีจิตศรัทธาจะบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระราชทานอนุญาตให้ปฏิสังขรณ์เปลี่ยนเป็นพระเจดีย์แบบพม่า พระเจดีย์แบบพม่า มีขนาดความยาวด้านละ 15 วา สูงจากฐานถึงยอดฉัตร 38 วา บูรณะเสร็จเรียบร้อย
รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสต้น นมัสการวัดพระบรมธาตุ เมืองกำแพงเพชร ในวันเพ็ญเดือน 3

ประเพณีสมโภชพระบรมธาตุ  กระทำในวันเพ็ญเดือน 3

ขอขอบคุณ http://www.dooasia.com/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .