วัดพระธาตุจอมกิตติ WATPHRATHATCHOMKITTI

IMG_07

วัดพระธาตุจอมกิตติ มีประวัติมาช้านาน ตั่งแต่สมัย 30 ปี ก่อนพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้า ได้เสด็จมาเยือนพระเจ้า
สิงหนวติ ปฐมกษัตริย์แห่งพันธุสิงหนวตินคร หรือเมืองโยนกนครราชธานีไชยบุรีศรีช้างแสน ในฐานะพระญาติ และได้ประทานพระ
เกศาซึ่งได้บรรจุไว้ในเจดีย์ที่สร้างขึ้นบนดอยน้อย หรือดอยจอมกิตติ
ครั้นสมัยพระเจ้าพังคราช พุทธศตวรรษที่ 9 ได้รับพระบรมธาตุส่วนพระนลาฏ (หน้าผาก) รวม 16 องค์ แบ่งไปบรรจุ
ที่ดอยจอมทอง เมืองพะเยา 5 องค์ บรรจุไว้ที่ดอยน้อย 11 องค์ ในสมัยพ่อขุนผาเมือง พุทธศตวรรตที่ 18 ได้บรรจุพระบรมธาตุรวม
ุไว้อีก ส่วนพระอุระ (ทรวงอก) 8 องค์ พระรากขวัญ (ไหปลาร้า) 5 องค์ รวมแล้วมีพระบรมธาตุบรรจุไว้ในเจดีย์จอมกิตตินี้ถึง 25 องค์

หลังจากนั้นก็มีการบูรณะ และขยายฐานองค์พระธาตูเรื่อยมาจนปัจุบัน มีฐานกว้าง 8.70 เมตร สูง 25 เมตร
นอกจากองค์พระธาตุจอมกิตติแล้ว ในบริเวณวัดยังมีพระธาตุจอมแจ้ง ซึ่งเจ้าสุวรรณคำล้านนา สร้างในปี พ.ศ. 2030 มีพระอุโบสถ์
ซุ้มประตูโขง บันไดนาค ศิลปะแบบล้านนาที่งดงาม ที่บรเวณหน้าโบสถ์ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงได้อย่างสวยงาม
และที่เชิงดอยยังมีพระพุทธโยนกมิ่งมงคลเชียงแสนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่บริเวณบ่อน้ำทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์

วัดพระธาตุจอมกิตติเป็น 1 ในวัด 9 จอม ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ที่ได้กราบนมัสการครมทั้ง 9 จอม
จะถือเป็นศิริมงคลและได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่ ในวันเด็กแห่งชาติ จะมีคณะศิษย์ยานุศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ และผู้มี
จิตศรัทธาจากทุกสารทิศ มาร่วมทำพิธืบรวงสรวงองค์พระธาตุ เป็นประจำทุกปี

ปัจจุบันวัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และสถานที่ท่องเที่ยว มีท่านพระครูวิกรมสมาธิคุณ
พระวิปัสสนาจารย์ เจ้าคณะตำบลเวียง เขต 3 เชียงแสน เป็นเจ้าอาวาส ตั่งแต่ ปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา

ขอขอบคุณ http://www.rujiraresort.com

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .