วัดพระธาตุแช่แห้ง–ประวัติส่วนตัวพระครูวิสิฐนันทวุฒิ

opopop2

ชื่อ พระครูวิสิฐนันทวุฒิ (ศิระ ณ น่าน) ฉายา จรณธัมโม อายุ ๓๘ ปี ๑๖ พรรษา
วัน เดือน ปี เกิด วันอาทิตย์ ที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๒
บิดา นายสราญ
มารดา นางสร้อยไข่มุข
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

บรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดพญาภู พระอารามหลวง
พระเดชพระคุณพระเทพนันทาจารย์ (บุญชู ธัมมสารมหาเถร) เป็นพระอุปัชฌาย์
ท่านพระครูสิริธรรมภาณี เป็นพระกรรมวาจาจารย์
ท่านพระครูอาทรนันทกิจ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๕ – สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จ.น่าน
พ.ศ. ๒๕๓๐ – สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จ.น่าน
พ.ศ. ๒๕๔๓ – สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๔ – สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒ )
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๖ – สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ปรัชญามหาบัณฑิต (M.A Philosophy)
มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๔๘ – สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศ.ศม การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก (Ph.d)
พ.ศ. ๒๕๓๕ – สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๓๖ – สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๓๖ – สอบไล่ได้บาลีประโยค ๑-๒ สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๓๗ – สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๔๑ – สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ สำนักเรียนคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๖ – สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๔ สำนักเรียนคณะจังหวัดน่าน
ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. ๒๕๓๘ – เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน
พ.ศ. ๒๕๓๘ – เป็นพระธรรมทูตอำเภอเมืองน่าน แม่กองงานพระธรรมทูต
พ.ศ. ๒๕๓๙ – เป็นพระธรรมทูตเฉพาะกิจจังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๔๑ – เจ้าคณะตำบลเวียงใต้ เขต ๓ อำเภอเมืองน่าน
พ.ศ. ๒๕๔๑ – เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๓ – รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส
ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง
พ.ศ. ๒๕๔๔ – เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระนักเทศน์ต้นแบบประจำจังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๔๗ – รองเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

๑. เป็นคณะทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และการดูแลรักษามรดกทางศิลปกรรม
ของเมืองน่าน ร่วมกับ UNESCO , สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม , หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม-
ธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดน่าน
๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง (นวกรรม) และอนุรักษ์ศิลปกรรมของจังหวัดน่านร่วมกับ UNESCO
ณ ศูนย์ศึกษา อนุรักษ์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย วัดพระธาตุแช่แห้ง
๓. เป็นคณะทำงานเพื่อศึกษาวัฒนธรรมร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , สหภาพพม่า , ศรีลังกา ,
กัมพูชา ร่วมกับ UNESCO
๔. เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์อักษรพื้นเมืองล้านนา จังหวัดน่าน
๕. เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาศิลปะพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้าน (ซอล่องน่าน) จังหวัดน่าน
๖. เป็นคณะทำงานด้านพุทธศาสนากับการจัดการบริหารการศึกษา โดยเดินทางศึกษาดูงานและประชุมร่วมด้าน-
วัฒนธรรม ต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , สหภาพพม่า , ศรีลังกา ,กัมพูชา ,
อินโดนีเชีย , จีน ,อังกฤษ , ฝรั่งเศส , สวิสเซอร์แลนด์ , เนปาล , ศรีลังกา
๗. เป็นคณะทำงานด้านการศึกษาพุทธศาสนาร่วมกับมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
ณ นครเชียงตุง สหภาพพม่า
ผลงานเกียรติยศ
พ.ศ. ๒๕๔๓ – พัฒนาวัดพระธาตุแช่แห้งให้ได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗ พัฒนาวัดพระธาตุแช่แห้งได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ประเภทเงิน
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๘ – พัฒนาวัดพระธาตุแช่แห้งให้ได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙ พัฒนาวัดพระธาตุแช่แห้งได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ประเภททอง
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้ริเริ่มส่งเสริมการร่วมมือกับชุมชนสร้างชื่อเสียง
งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ในนามวัดพระธาตุแช่แห้ง บ้านหนองเต่า – แช่แห้ง “เรือเพชรพระธาตุ” เป็นการสร้างความร่วมมือกับชุมชนสร้างชื่อเสียง
๑.ได้รางวัลที่ ๑ เรือเล็ก ประจำปี ๒๕๔๖ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
๒.ได้รางวัลที่ ๑ เรือเล็ก ประจำปี ๒๕๔๗ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
๓.ได้รางวัลที่ ๑ เรือเล็ก ประจำปี ๒๕๔๘ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
๔.ได้รางวัลที่ ๑ กองเชียร์ เพชรพระธาตุ ประจำปี ๒๕๔๖ ถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
๕.ได้รางวัลที่ ๑ กองเชียร์ เพชรพระธาตุ ประจำปี ๒๕๔๗ ถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
๖. ได้รางวัลที่ ๑ กองเชียร์ เพชรพระธาตุ ประจำปี ๒๕๔๘ ถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๓๘ – เป็นพระฐานานุกรม ในเจ้าคณะจังหวัดน่าน ที่ พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๔๖ – เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ที่ พระครูวิสิฐนันทวุฒิ

ประโยชน์ที่สังคมได้รับจากผลงาน

พ.ศ. ๒๕๔๖ – เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน CEO ด้านทรัพยากรมนุษย์
พ.ศ. ๒๕๔๗ – เป็นที่ปรึกษาเรือนจำจังหวัดน่าน
๑. เป็นผู้ดำเนินงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง
จังหวัดน่าน ระดับอุดมศึกษา ( ปริญญาตรี )
๒. ผู้ดำเนินงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ห้องเรียนจังหวัดน่าน ระดับอุดมศึกษา ( ปริญญาโท )
๓. ผู้ดำเนินงานจัดตั้งมูลนิธิวัดพระธาตุแช่แห้ง (ดำเนินการใหม่)
๔. ผู้ดำเนินงานจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง แผนกธรรม
๕. ผู้ดำเนินงานจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง แผนกบาลี
๖. ผู้ดำเนินงานจัดตั้งโรงเรียนอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย วัดพระธาตุแช่แห้ง
๗. ผู้ดำเนินงานจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง
๘. ผู้ดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระธาตุแช่แห้ง
๙. ผู้ดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ศึกษาภาษาตั๋วเมือง วัดพระธาตุแช่แห้ง
๑๐. ผู้ดำเนินการพัฒนาการอนุรักษ์ประเพณีนมัสการพระธาตุแช่แห้ง เป็นประจำทุกปี
๑๑. ผู้ดำเนินการพัฒนาการอนุรักษ์ประเพณีถวายทานสลากภัต เป็นประจำทุกปี
๑๒. ผู้ดำเนินการพัฒนาการอนุรักษ์ประเพณีตั้งธรรมหลวงเดือนยี่เป็ง เป็นประจำทุกปี

ขอขอบคุณ http://www.ch.or.th

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .