วัดท่าใหม่อิ จังหวัดเชียงใหม่

52-11-06-thamaii-88

วัดท่าใหม่อิ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒ บ้านท่าใหม่อิ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๙๖ ตารางวา
วัดท่าใหม่อิ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม ดังต่อไปนี้
รูปที่ ๑-๕ ไม่ทราบนามเจ้าอาวาส
รูปที่ ๖ พระหมู
รูปที่ ๗ พระปัญญา วิลงฺโส
รูปที่ ๘ พระบุญมา จิตฺตคุตฺโต
รูปที่ ๙ พระอธิการประพันธ์ ขนฺติโก
รูปที่ ๑๐ พระครูพิพิธธรรมทัต
รูปที่ ๑๑ พระมหาไพศาล ฐานวุฑฺโฒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าใหม่อิ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน

โครงการที่จะก่อสร้างและซ่อมแซมในอนาคต
๑. บูรณะซ่อมเสริมตกแต่งวิหาร
๒. บูรณะศาลาบำเพ็ญบุญกุศล และห้องน้ำ ห้องสุขา
๓. ปรับปรุงเสนาสนะวัตถุต่างๆ ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง
๔. สร้างอาคารปฏิบัติธรรม (โครงการธรรมะสปา)

จุดเด่นของวัดคือ
วัดท่าใหม่อิมีพระวิหารทรงล้านนาที่เก่าแก่ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลังเดียวในตำบลป่าแดด ซึ่งสวยงามและมีคุณค่าทำให้ผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ในด้านการจัดสถานที่วัดนั้น ท่านพระมหาไพศาล ฐานวุฑฺโฒ เมื่อได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว ท่านได้มีวิสัยทัศน์ที่จะจัดวัดให้เป็นสถานที่ร่มรื่น สะอาดตาสวยงามจน ณ ปัจจุบันเป็นที่กล่าวขานกันว่า วัดท่าใหม่อิแห่งนี้เป็นพืชสวนโลกแห่งที่สองของจังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณ http://www.lannatalkkhongdee.com

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .