Posts Tagged ‘องค์พระแม่กวนอิม’

วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย ครูบาอริยชาติ เจ้าแม่กวนอิม

25561207-205758.jpg

พระแม่กวนอิม ครูบาอริยชาติ วัดแสงแก้วโพิธิญาณ จ.เชียงราย
ตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระโพธิสัตว์กวนอิม ประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ เดือนยี่ (จีน) ชาติสุดท้ายเป็นราชธิดาของกษัตริย์ เมี่ยวจวง นามว่า เมี่ยวซ่าน

วันเสาร์ 7 ธันวาคม 2556 เวลา 00:01 น.
พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือ เจ้าแม่กวนอิม เป็นพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน เป็นองค์เดียวกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ สามารถแบ่งภาคเพื่อโปรดสรรพสัตว์ไว้มากมาย ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือมายาวนาน

ตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระโพธิสัตว์กวนอิม ประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ เดือนยี่ (จีน) ชาติสุดท้ายเป็นราชธิดาของกษัตริย์ เมี่ยวจวง นามว่า เมี่ยวซ่าน ภพภูมิเดิมนั้นเป็นเทพธิดาลงมายังโลกเพื่อช่วยปลดเปลื้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์ เป็นพระราชธิดาองค์สุดท้ายในบรรดา ๓ พี่น้อง โดยองค์โตชื่อ เมี่ยวอิม องค์รองชื่อ เมี่ยวหยวน เยาว์วัยศรัทธาพระพุทธศาสนา รู้แจ้งในหลักธรรมลึกซึ้ง ตั้งพระทัยแน่วแน่จะบำเพ็ญเพียรภาวนา เพื่อหลุดพ้นสังสารวัฏ แม้ว่าพระบิดาไม่เห็นด้วย ต้องการให้เลือกคู่ครองสืบทอดราชบัลลังก์ก็ตาม ก็มิอาจขวางกั้นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ได้เลย

ต่อมาองค์หญิงสามถูกลงโทษให้ไปทำงานหนักตรากตรำในสวนดอกไม้ เช่น หาบน้ำ ปลูกดอกไม้ เพื่อหวังให้เปลี่ยนพระทัย ด้วยบุญบารมีเหล่ารุกขเทวดามาช่วยเหลือ ครั้นพระบิดาเมื่อเห็นว่าไม่ได้ผล จึงรับสั่งให้หัวหน้าแม่ชีนำองค์หญิงสามไปอยู่ที่วัดนกยูงขาว ให้ทำงานหนักทั้งวัด แต่องค์หญิงมีพระทัยเด็ดเดี่ยว ไม่เกี่ยงงานการต่าง ๆ เลยพระเจ้า เมี่ยวจวง ทรงกริ้วมาก เข้าใจว่าเหล่าแม่ชีคอยปกป้อง สั่งให้ทหารเผาวัดนกยูงขาวจนวอดเป็นจุณ พร้อมกับแม่ชีทั้งวัด มีเพียงเจ้าหญิง เมี่ยวซ่าน เท่านั้นที่รอดชีวิตราวปาฏิหาริย์ Read more »

. . . . . . . . .