วัดพระนารายณ์มหาราช จ.นครราชสีมา

1488265_583421171723550_1020554139_n

วัดพระนารายณ์ เป็นวัดที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดฯให้สร้างขึ้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือที่ชาวเมืองนครราชสีมา เรียกว่า วัดกลาง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง ติดกลับศาลหลักเมือง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร หรือ วัดกลาง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ ในสมัยก่อนมีพิธีอย่างหนึ่งคือ พิธีที่ข้าราชการทุกแผนก จะต้องสาบานตนว่าตนจะต้องรับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดี ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต พิธีนี้เรียกว่า พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ราชการได้ใช้วัดพระนารายณ์มหาราช เป็นสถานที่ในการประกอบพิธี รวมทั้งให้เป็นสถานที่ทำพิธีสวดเศกน้ำพระพุทธมนต์ถวายในงานพระราชพิธีเสวยราชสมบัติ
ตามหนังสือนำทัศนาจร กรมศาสนาได้บันทึกไว้ว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นผู้ทรงสร้าง ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในปัจจุบันวัดกลาง ยังมีศิลปะวัตถุพร้อมทั้งแบบสถาปัตยกรรมของสมัยกรุงศรีอยุธยาเหลือให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม อันได้แก่ พระอุโบสถกลางน้ำ พระวิหารหลวงและเทวรูปพระนารายณ์สี่กร จำหลักด้วยหินทรายฝีมือขอมโบราณ อันเป็นสัญลักษณ์แสดงพระนามผู้สร้างวัด
ในสมัย พ.อ.พระยาประสิทธิศิลการ ( สะอาด สิงหเสนี ) มาเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครราชสีมา ได้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุท่านท้าวสุรนารี ไว้ในวัดพระนารายณ์มหาราชทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีศิลาจารึกเรื่องราวไว้เป็นหลักฐาน และบอกไว้ว่าสร้างเสร็จ ณ วันที่ 7 มิถุนายน ร.ศ.118 อันเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่สำหรับการสร้างอนุสาวรีย์ต่อมาภายหลัง

ขอขอบคุณ https://www.facebook.com/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .