พระศรีสรรเพชญ์ [ สถานที่ท่องเที่ยว – พระนครศรีอยุธยา ]

SRISANPHET-AROND

ความสำคัญ

1. อยู่ในพระราชวังหลวง เหมือนกับ

– วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ( วัดพระแก้ว ) – กรุงเทพ

– วัดมหาธาตุ – กรุงสุโขทัย

2. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างพระราชมณเฑียรเป็นที่ประทับ

3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือและอุทิศที่ดินเดิม

ให้สร้างวัดขึ้นภายในเขตพระราชวังและโปรดเกล้าฯให้สร้างเขตพุทธาวาสขึ้น เพื่อ

เป็นที่สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่างๆ จึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา

4. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โปรดเกล้าฯ

4.1 ให้สร้างพระสถูปเจดีย์ใหญ่ 2 องค์ ( พ.ศ.2035 )

4.1.1 องค์แรก

– ทิศตะวันออก

– บรรจุพระบรมอัฐิ ( พระราชบิดา )

– ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

4.1.2 องค์สอง

– องค์กลาง

– บรรจุพระบรมอัฐิ ( พระบรมเชษฐา )

– สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3

4.2 สร้างพระวิหารขนาดใหญ่ ( พ.ศ. 2042 )

4.3 ทรงหล่อ พระศรีสรรเพชญดาญาณ ( พ.ศ.2043 )

– พระพุทธรูปยืนสูง 8 วา ( 16 ม. )

– หุ้มด้วยทองคำหนัก 286 ชั่ง ( ประมาณ 171 กก. )

– พม่าได้เผาลอกทองคำไปหมด เมื่อคราวเสียกรุง ( พ.ศ. 2310 )

5. สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 ( พระหน่อพุทธางกูร ) พระราชโอรสได้โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น

– บรรจุพระบรมอัฐิ

– สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

ลักษณะ

1. เจดีย์สามองค์แบบลังกา

2. ระหว่างเจดีย์แต่ละองค์มีมณฑปก่อคั่นไว้ ( รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง )

3. การบูรณะปฏิสังขรณ์

– รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

– สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ( สภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน )

4. สมัยรัตนโกสินทร์

– รัชกาลที่ 1 ให้อัญเชิญชิ้นส่วนชำรุดซึ่งบูรณะไม่ได้ของพระประธานองค์นี้

มาบรรจุไว้ใน ” เจดีย์สรรเพชญดาญาณ ”

การเยี่ยมชม

– 07.00 – 18.30 น. ( ทุกวัน )

 

อัตราค่าเข้าชม

– ไทย 10 บาท / ชาวต่างประเทศ 50 บาท

 

บัตรรวม

1. ชมวัดและพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– ชาวไทย 40 บาท / ชาวต่างประเทศ 220 บาท

– 30 วัน

2. 7 วัด + 1 พิพิธภัณฑ์

– พระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง

– วัดมหาธาตุ

– วัดราชบูรณะ

– วัดพระราม

– วัดมเหยงค์

– วัดไชยวัฒนาราม

– พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

– ชาวไทย 30 บาท / ชาวต่างประเทศ 150 บาท

 

3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

– ชาวไทย 20 บาท

– ชาวต่างประเทศ 100 บาท

 

สอบถามเพิ่มเติม

1. สำนักงานศิลปากรที่ 3

– โทร. 035 – 242 – 501, 035 – 242 – 448

2. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

– โทร. 035 – 242 – 284, 035 – 242 – 286

 

หมายเหตุ การส่องไฟชมโบราณสถาน / 19.30 – 21.00 น.

ขอขอบคุณ http://www.7wondersthailand.com/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .