Archive for the ‘วัดในแม่ฮ่องสอน’ Category

วัดหัวเวียง พระเจ้าพลาละแข่ง จ.แม่ฮ่องสอน

วัดหัวเวียง พระเจ้าพลาละแข่ง จ.แม่ฮ่องสอน
การเดินทางไปวัดหัวเวียง ไหว้พระขอพรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

“พระเจ้าพลาละแข่ง” หรือ “พระมหามุนี” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่อง สอน ประดิษฐานอยู่ ณ วัดหัวเวียง ต.จองคำ อ. เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ด้วยเหตุที่วัดหัวเวียงหรือวัดกลางเวียงตั้งอยู่ใจกลางเมือง จึงมักใช้เป็นที่จัดงานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยใหญ่ตลอดปี
ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลออกพรรษา เทศกาลปีใหม่สากล และเทศกาลปี๋ใหม่เมือง วัดหัวเวียงจะได้จัดพิธีการสรงน้ำพระเจ้าพลาละแข่งเป็นประจำทุกปี พอถึงเทศกาลสำคัญ จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ต่างเดินทางมานมัสการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่ เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมานับหลายร้อยปี Read more »

. . . . . . . . .