พระองค์โสมฯ ทรงถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่ามณีกาญจน์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่ามณีกาญจน์

วานนี้ (14 ต.ค.57) เวลา 16.57 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดป่ามณีกาญจน์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทรงถวายผ้าป่าสามัคคีสำหรับหารายได้สมทบทุนสร้าง “พระมหาเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐบริขารพระราชญาณวิสุทธิโสภณ หรือ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร” เพื่อเป็นศาสนสถานให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา และเป็นอนุสรณ์สถานเก็บรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุของพระอริยสงฆ์ ตลอดจนรวบรวมคติธรรมคำสอน อัฐบริขาร และเจริญอายุวัฒนมงคลของพระราชญาณวิสุทธิโสภณ พระเถระผู้ใหญ่สายวิปัสสนาธุดงค์กรรมฐาน พระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตตภาวนา การเทศนาธรรม และวิทยาคมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จนมีผู้เลื่อมใส ศรัทธาเป็นจำนวนมาก

วัดป่ามณีกาญจน์ สร้างเมื่อปี 2548 เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ด้วยพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีการปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก จึงเหมาะแก่การปฏิบัติศาสนกิจและการปฏิบัติธรรม โดยในแต่ละเดือน มีพุทธศาสนิกชนเข้ามาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา และมีโครงการยุวกรรมฐาน เน้นอบรมเยาวชนให้รู้จักหน้าที่ ศีลธรรม ตามแนวทางพระสายกรรมฐานของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ปัจจุบัน มีพระอธิการอำนวย จิตตสังวโร เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุจำพรรษา 30 รูป สามเณร 2 รูป

ขอขอบคุณ http://politic.tnews.co.th/

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .